Уулын спортын цол зэрэг олгох журам шинэчлэгдэн батлагдлаа

Үйл явдлын мэдээ2018-12-24

2018 оны 12-р сарын 10-ны өдрийн Удирдах зөвлөлийн хурлын 2018/07 тоот тогтоолоор шинэчлэгдэн батлагдсан "Уулын спортын цол зэрэг олгох журам"-ыг хүргэж байна.

ӨНДӨР УУЛЫН АВИРАЛТЫН ТӨРӨЛ

1. Олон улсын хэмжээний мастер

 1. Олон улсын хэмжээний мастер горилогч уулчин нь спортын мастерын болзол хангасан байна.
 2. Спортын мастер цолтой уулчин 8400 метрээс дээш өндөртэй оргилд 1 удаа амжилтай авирч оргилд гаран авиралтаа баталгаажуулсан байна.
 3. Хэт өндөр уулын авиралтын эрсдлийн багт ажиллах, аврах, зам тавих, хамгаалах үйл ажиллагааг бүрэн эзэмшсэн / тест, баримтаар хамгаална/.

2. Спортын мастер

 1.  Спортын мастер горилогч уулчин нь дэд мастерын болзол хангасан байна.
 2. Алтай таван богд уулын Хүйтэний оргилд баталгаат авиралтын үндсэн 3 зам тус бүрээр авирч оргилд гарсан
 3. Олон улсын авиралтанд оролцож 6000 метрээс дээш өндөртэй оргилд 1 удаа, 7000 метрээс дээш өндөртэй оргилд 1 удаа амжилттай авирч оргилд гаран авиралтаа баталгаажуулсан.
 4. Техникийн, сонгомол замын авиралтуудыг 5-аас доошгүй удаа амжилттай хийж, аврах, хамгаалах, зам тавих арга ажиллагааг сурсан, уулын спортын онол, техникийг бүрэн эзэмшиж тестээр хамгаална. Өндөр уулын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн /Альпинад /-д цол хамгаалах техникийн авиралтыг хийнэ.

3. Дэд мастер

 1. Дотоод гадаадын 3800 м-ээс дээш өндөртэй 14 оргил тус бүрд амжилттай авирч оргилд гарсан. Өндөр уулын УАШ тэмцээн / Альпинад/-д 3 удаа оролцон техникийн авиралт хийсэн бол
 2. Уулын спортын дадлага, онол, техникийн мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж багаж хэрэгсэлтэй харьцан, олон улсын нэршлээр нэрлэж сурсан (тестээр хамгаална). Өндөр уулын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн /Альпинад/-д цол хамгаалах техникийн авиралтыг хийнэ

4. Нэгдүгээр зэрэг

 1. Далайн түвшнээс дээш 3800 м  ба түүнээс дээш өндөртэй дотоод, гадаадын ууланд  оргил давхцахгүй 10 удаа авирсан. Энэ авиралтын 2-оос доошгүй удаа нь Өндөр уулын авиралтын УАШТ /Альпиниад/-д  амжилттай оролцож техникийн авиралт хийсэн байна.
 2. Спорт авиралтын болон өндөр уулын авиралтын 1,2,3 дугаар түвшний сургалтанд хамрагдан шалгалт өгч тэнцсэн шүүгчийн тодорхойлолт, батламж байна.
 3. Уулын спортын дадлага онол техникийн мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж багаж хэрэгсэлтэй харьцаж олон улсын нэрээр нэрлэж сурсан байна./Тестээр хамгаална./

5. Хоёрдугаар зэрэг

 1. Далайн түвшнээс дээш 3800 м түүнээс дээш өндөртэй дотоод, гадаадын ууланд оргил давхцахгүй 8 удаа авирсан. Энэ авиралтын 1-ээс доошгүй удаа нь Өндөр уулын авиралтын УАШТ /Альпиниад/-д  амжилттай оролцсон байна.
 2. Спорт авиралтын  болон өндөр уулын авиралтын  1 ба 2 дугаар түвшний сургалтанд  хамрагдан шалгалт өгч тэнцсэн шүүгчийн тодорхойлолт,батламж байна.
 3. Уулын спортын дадлага онол техникийн мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж багаж хэрэгсэлтэй харьцаж олон улсын нэрээр нэрлэж сурсан байна./Тестээр хамгаална./

6. Гуравдугаар зэрэг

 1. Далайн түвшнээс дээш 3800 м түүнээс дээш өндөртэй дотоод, гадаадын ууланд  оргил давхцахгүй 6 удаа авирсан байна.
 2. Уулын спортын дадлага онол техникийн мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж багаж хэрэгсэлтэй харьцаж олон улсын нэрээр нэрлэж сурсан байна./Тестээр хамгаална./  

7. Улсын шүүгч

 1. Улсын шүүгч нь тухайн спортын төрлөөрөө 10-аас доошгүй жил хичээллэж мэргэшсэн байх.
 2. Улсын чанартай  тэмцээнүүд  тус бүр 10-аас доошгүй удаа ямар нэг маргаангүйгээр шүүсэн тухай шүүгчийн картанд тэмдэглэсэн байна.
 3. Улсын чанартай шүүгчдийн сургалтад 3-аас доошгүй удаа хамрагдан шалгалт өгч тэнцсэн.
 4.  Авиралтын замын ангилалыг төрөл бүр дээр нь судалж, нэрлэж, зам тавьж, хамгаалалт хийж сурсан, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг бүрэн эзэмшсэн. /7.4-ийг тестээр хамгаална/

СПОРТ АВИРАЛТЫН ТӨРӨЛ  /Ханан хад, Мөсөнд авиралт, Спорт авиралтын хана/

1. Олон улсын хэмжээний мастер 

 1. Тив, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн, дэлхийн цом, тивийн наадамд  медальт байр эзэлсэн. 

2.  Спортын мастер 

 1. Дэд мастер тамирчин нь  тив, дэлхийн  аварга шалгаруулах  тэмцээн, дэлхийн цом, тивийн наадамд  шигшээ 16-д  1 удаа орсон.
 2. Спорт авиралтын онол техникийг бүрэн эзэмшсэн.

3.  Дэд мастер

 1. Спорт авиралтын төрлүүдэд, Улаанбаатар хот, Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн, Бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээн, цомын тэмцээнд  нийт 5 удаа медальт байранд шалгарч  үүний 3 нь УАШТэмцээний   алтан медаль байна.
 2. Спорт авиралтын онол техникийг бүрэн эзэмшсэн.

4. Нэгдүгээр зэрэг

 1. Спорт авиралтын  төрлүүдэд  Улаанбаатар хот, УАШТ, Бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээн, Цомын тэмцээн тус бүрд  оролцож  нийт  4-өөс доошгүй удаа медальт байранд шалгарах, Үүнээс УАШ тэмцээний 1 алтан медаль байна.
 2. Спорт авиралтын онол, техникийн мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж, багаж хэрэгсэлтэй харьцаж сурсан байна.

5. Хоёрдугаар зэрэг

 1. Спорт авиралтын төрлүүдэд  Улаанбаатар хот, УАШТ, Бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээн, Цомын тэмцээн  тус бүрд оролцож   нийт 3-аас доошгүй удаа медальт байранд  шалгарах, 
 2. Спорт авиралтын онол, техникийн мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж, багаж хэрэгсэлтэй харьцаж сурсан байна.

6. Гуравдугаар зэрэг

 1. Спорт авиралтын  төрлүүдэд  Улаанбаатар хот, УАШТ, Бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээн Цомын тэмцээн  тус бүрд оролцож ,УАШ тэмцээнээс  нэг удаа хагас шигшээд үлдэнэ.
 2. Спорт авиралтын онол, техникийн мэдлэгийг бүрэн эзэмшиж, багаж хэрэгсэлтэй харьцаж сурсан байна 

                                                             

ӨНДӨР УУЛЫН СПОРТЫН ЦОЛНЫ БОЛЗОЛ БИЕЛҮҮЛСЭН ТАМИРЧИН, ШҮҮГЧДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АНКЕТ

1).  Товч мэдээлэл

1

Овог нэр

 

2

Хүйс

 

3

Төрсөн он, сар, өдөр

 

4

Регистрийн дугаар

 

5

Болзол хангасан спортын төрөл

 

6

Спортын ямар цолд тодорхойлж байгаа

 

7

Урьд нь авсан спортын цол

 

8

Уулын спортоор хичээллэсэн жил

 

2). ӨНДӨР УУЛЫН АВИРАЛТ

Д/д

 Авиралт хийсэн уул, оргил

Өндөр

/дтд/

Огноо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) ӨНДӨР УУЛЫН УАШТ

Д/д

 Авиралт хийсэн уул, оргил

Өндөр /дтд/

Огноо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4).  СПОРТ,МӨС, ХАДАНД АВИРАЛТЫН ТӨРӨЛ (хот, улс, тив, дэлхий,)

Д/д

Спорт Авиралтын төрлөөр оролцсон тэмцээн уралдаан

Байр, шагнал

Огноо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкет үнэн зөв бөглөсөн:

                        Гарын үсэг ................................................ /                                        /

 

МОНГОЛЫН УУЛЧДЫН ҮНДЭСНИЙ ХОЛБОО ЦОЛ ЗЭРГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭР

Цол зэргийн журамыг үндэслэн ............................................ үзүүлэлтийг үндэслэн спортын ..............р цол зэрэг олгохоор БАТЛАВ.

 

   Цол зэргийн зөвлөлийн гишүүд:

 

Уулын спортын цол зэрэг олгох журам татах бол энд дарна уу.

Анкет файлаар татах бол энд дарна уу.

Эх сурвалж: Ажлын алба

ШИНЭ МЭДЭЭ

Тэмцээн уралдааны мэдээ2020-11-03
Karakorum Ice Festival - 2020
Тэмцээн уралдааны мэдээ2020-11-03
"ГҮЕМ" Бага насны хүүхдийн спорт авиралтын тэмцээн
Онцлох мэдээ2020-10-31
4 БЭРХ ЦОМ
Үйл явдлын мэдээ2020-02-29
ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ II
Үйл явдлын мэдээ2020-02-27
БАЯР ХҮРГЭЕ
Үйл явдлын мэдээ2020-02-10
ЗАРЛАЛ
Үйл явдлын мэдээ2020-01-23
МӨСӨНД АВИРАЛТЫН ХАНА БЭЛЭН БОЛЛОО
Үйл явдлын мэдээ2020-01-22
АЗИЙН ЭЛСНИЙ СПОРТЫН НААДАМД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
Тэмцээн уралдааны мэдээ2020-01-21
Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээний удирдамжийг хүргэж байна
Үйл явдлын мэдээ2019-12-27
УУЛЫН СПОРТЫН ШИНЭ МАСТЕРУУД ТӨРЛӨӨ

ЖИРГЭЭ

Бидэнтэй холбоо барих

Уулын спортын хувцас хэрэгсэл борлуулдаг болон бусад уулын спорттой холбоотой ажилладаг аж ахуйн нэгж, олон улсын байгууллагуудыг хамтран ажиллахыг урьж байна.


Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Бизнес товер-2, 303 тоот

Утас: 77110306

info@mountain.mn